X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبریدر اینگونه موارد چنانچه روی کانال بسته باشد مثل منابع ذخیره لازم است  حتما از هواکش های قوی استفاده شود.طریقه نصب مانند استخر می باشد.
برای نصب عایق در سطح خارجی تانکرهای مکه قبلا از آن بعنوان ذخیره سوختی مانند نفت و بنزین و ... استفاده شده است مشروط بر اینکه تانکر مورد نظر سالم بوده و هیچ گونه پوسیدگی نداشته باشد برای جلوگیری از خطر انفجار باید قبل از اجرای داخل آن پر از آب همراه با ماده شوینده شود.